Tak oznaczamy nasze zestawy:
 • XXL – najwięcej dodatków Zestawy XXL posiadają rozbudowane wyposażenie dodatkowe dla komfortowego użytkowania: min. 3 piloty i lampę itp. Są przygotowane do instalacji.
 • XL – minimalne niezbędne wyposażenie Zestawy XL z podstawowym wyposażeniem z 2 pilotami bez akcesoryjnych dodatków, ale gotowe do instalacji i działania.
 • SET – bez dodatkowych akcesoriów Zestawy podstawowe przeznaczone do dalszej rozbudowy wedle uznania klienta.
UWAGA!
Szanowni Klienci,
w związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy zmuszeni wprowadzić nowe zasady działania naszej firmy. Biuro firmy pozostaje zamknięte dla klientów. Towary będące w ofercie sklepu można nabywać wyłącznie wysyłkowo, bez możliwości odbioru osobistego. Kontakt z nami będzie dalej możliwy przez telefon oraz e-mail (na dole strony są dane kontaktowe). Produkty, które są oznaczone jako dostępne wysyłamy regularnie, natomiast te oznaczone jako 'wysyłka w ciągu X dni' mogą być czasowo niedostępne - w takiej sytuacji kontaktujemy się z Państwem w celu korekty zamówienia lub jego anulowania. Niestety nie mamy wpływu na dostępność towarów u dystrybutorów.

Regulamin do 24.12.2014

Regulamin Sklepu Internetowego automacik.pl

Regulamin archiwalny, obowiązujący do 24.12.2014r.

1. DEFINICJE i podstawowe informacje

1.1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:
Usługodawca – firma „Zakład Handlowo-Usługowy Hanna Byśkiniewicz” prowadząca sklep internetowy automacik.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, identyfikująca się numerem NIP 952-112-75-29 oraz REGON 016238456. Działalność gospodarcza wykonywana jest w Warszawie 03-986, ul. Sęczkowa 96A, tel. 22-671-91-24, 501-335-555.
Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem internetowym automacik.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar u Sprzedającego.
Sprzedający – przedsiębiorca będący Usługodawcą korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U nr 22, poz. 271 ze zmianami). Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
Kupujący – użytkownik, który zawarł umowę Sprzedaży.
Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Użytkownika) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
Klauzula – zgody zawierająca zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w bez rejestracji;
Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia oraz zawierać Umowy Sprzedaży;
Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia, a także sposodu realizacji i zapłaty ceny.
Nowe Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: “Otrzymaliśmy Twoje zamówienie”) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym), określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce jego odbioru lub Dostawy, oraz formę płatności ceny;
Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: ‘Twoje zamówienie jest właśnie realizowane’ bądź ‘Czeka na wpłatę’) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;
1.2. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.
1.3. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedawcy. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 25 (lub nowsza) bądź przeglądarka internetowa Chrome w wersji 30 (lub nowsza)
 • włączona obsługa Java Script
 • włączona obsługa plików cookies

1.5. Użytkownik korzystający ze sklepu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.

2. Zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży

2.1. Sklep internetowy prezentuje Towary i ich ceny stanowiące zaproszenie Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów.
2.2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi mającymi na celu umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie, parametrach użytkowych i właściwościach Towaru.
2.3. Zdjęcia Towaru prezentowane w Sklepie internetowym mogą różnić się w niewielkim stopniu od Towarów wydawanych Kupującemu ze względu na sposób prezentacji zdjęć na urządzeniu użytkownika, ustawienia kolorów czy warunków oświetlenia. Nie rodzi to jednak skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Użytkownika lub Klienta będących Konsumentami.
2.4. Ceny oraz informacje zawarte w Sklepie Internetowym poczytuje się jako zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią one zapewnienia Sprzedającego w rozumieniu ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego z rejestracją konta:
3.1.1. Rejestracja konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, jego adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu. Użytkownik ustanawia Hasło we własnym zakresie. Rejestracja wymaga zaakceptowania przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza stosownej klauzuli, potwierdzającej akceptację zapisów Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta a także w celu realizacji zamówień oraz akceptacji ich warunków.
3.1.2. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
3.1.3 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
3.1.4. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, zaś wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
3.1.5. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło, gdzie Login to adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
3.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego bez rejestracji konta
3.2.1. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule zakupów bez rejestracji. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika oraz jego numer telefonu oraz adres dostawy Towaru. Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz odpowiednią Klauzulę. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu realizacji Zamówienia oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków.
3.2.2. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule bez rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:

 • Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.
 • dane Zamówienie zostaje anulowane;

3.3. Świadczenie usług, o których mowa w punkcie 3.1 oraz 3.2 jest bezpłatne.

4. Zamówienie

4.1. Użytkownik może złożyć zamówienie w następujący sposób:

 • przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub
 • z wykorzystaniem formuły bez rejestracji, tj. bez rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego s Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatnośći i Klauzuli, o której mowa w punkcie 14 niniejszego regulaminu.

4.2. Zamówienia w Sklepie internetowym Można składać dwadzieścia cztery godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 15.00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii.

4.3. Usługodawca stosuje mechanizmy umożliwiające wyświetlenie aktualnej dostępności Towaru w magazynie Sprzedającego. Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym prezentowane są z niewielkim opóźnieniem względem stanu rzeczywistego, w związku z czym nie stanowią zapewnienia Sprzedającego o faktycznej dostępności Towaru.
4.4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

 • wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży poprzez dodanie go do Koszyka w ilościach, jakie mają być przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 • wybiera sposób doręczenia i sposób zapłaty z listy dostępnej w Sklepie Internetowym,
 • wybiera miejsce dostawy Towaru lub odbiór Towaru w siedzibie Sprzedającego,
 • weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności,
 • potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Klauzuli;
 • potwierdza prawidłowość wprowadzonych danych poprzez kliknięcie przycisku ‘Złóż zamówienie’

4.4. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Zamówienia. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Sprzedającego.
4.5. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego lub jego niezwłoczne sprowadzenie.
4.6. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).
4.7. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):

 • poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone), albo
 • zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Towary objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).

4.8. W terminie dwóch kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
4.9. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu Dostawy Towaru na adres, lub odbioru w siedzibie Sprzedającego, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.
4.10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Kupujący wybierze odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku Złożenie zamówienia poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na wskazany Towar i przygotowanie go do sprzedaży. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dojdzie w chwili osobistej akceptacji oferty Kupującego po zapoznaniu się z produktem.
4.11. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez wiadomość e-mail lub SMS).
4.12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania ropatrywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego informując o tym Użytkowników w formie wyraźnego komunikatu na stronach Sklepu Internetowego oraz dodatkowo w wiadomości automatycznej wysyłanej do kupującego po złożeniu zamówienia.
4.12.1. Decyzję o wstrzymaniu przyjmowania zamówień podejmuje Sprzedający w sytuacji gdy:

 • ilość zamówień przekracza możliwości techniczne Sprzedającego do prawidłowego i terminowego wykonania Umów Sprzedaży;
 • planowana jest przerwa techniczna związana ze wstrzymaniem sprzedaży, np. urlop, inwentaryzacja;
 • siła wyższa uniemożliwia prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy Sprzedaży.


5. Ogólne warunki umów sprzedaży

5.1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną cześć każdej Umowy Sprzedaży.
5.2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych (PLN) i są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki (w szczególności podatek VAT) oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
5.3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.
5.4. Kupujący obciążany jest kosztami Dostawy Towaru zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronach Koszyka (przez złożeniem zamówienia) oraz potwierdzonymi w wiadomości elektronicznej e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia przez Sprzedającego.
5.5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą Potwierdzenia Zamówienia. Własność Towaru, stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży przechodzi na Kupującego z chwilą uiszczenia Sprzedającemu ceny za Towar, wraz z ewentualną ceną za dostawę Towaru, jeżeli Kupujący wybierze w Zamówieniu opcję Dostawy. Wszelkie ryzyka związane z posiadaniem Towaru (w tym ryzyko jego utraty lub pogorszenia) przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru.
5.6. Postanowienie punktu 7.5. nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Kupujący wybierze odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego. W takim przypadku Złożenie zamówienia poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na wskazany Towar i przygotowanie go do sprzedaży.
5.7. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub w przypadku wybrania opcji ‘odbioru osobistego’ w formie płatności gotówkowej w siedzibie Sprzedającego.
5.8. Sprzedający umożliwia zapłatę w następujących formach:

 • płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego przed dostawą Towarów (numer rachunku zostanie przesłany Kupującemu po wybraniu takiej formy płatności)
 • płatność gotówką przy odbiorze do rąk przewoźnika wydającego towar.
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

5.9. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.
5.10. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji ‘odbiór osobisty’ Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w chwili osobistej akceptacji oferty Kupującego po zapoznaniu się z Towarem i jego wydaniu Kupującemu. Kupujący jednocześnie zobowiązany jest do zapłaty ceny na rzecz Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi kosztów odbioru Towaru (w tym kosztów przybycia Kupującego do miejsca odbioru Towaru i kosztów transportu Towaru po jego wydaniu Kupującemu).
5.11. W przypadku nieodebrania Towaru przez Użytkownika w terminie określonym w pkt. powyżej, o ile strony Umowy Sprzedaży nie uzgodnią innego terminu odbioru Towaru, Sprzedający może anulować rezerwację i traktować ją, jakby nigdy nie została złożona. O fakcie anulowania zamówienia Kupujący jest informowany poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej zawierającej treść “Twoje zamówienie zostało anulowane”.
5.12. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji dostawy wysyłkowej na wskazany adres, w wykonaniu Umowy Sprzedaży, Sprzedający zleca usługę transportową firmie trzeciej, które są możliwe do wybrania w trakcie składania zamówienia. Usługi transportu są świadczone na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej wybranego przewoźnika. Sprzedający dokonuje wysyłki zamówionych Towarów nie później niż w ciągu 21 dni od daty Przyjęcia Zamówienia.
5.13. Reklamacje dotyczące transportu powinny być składane do Sprzedającego (Sprzedający zgłasza wówczas pisemną reklamację do przewoźnika świadczącego usługę transportową).
5.14. W przypadku doręczenia przesyłki przez przewoźnika innego niż Poczta Polska Klient może sprawdzić jej zawartość w obecności pracownika firmy przewozowej (po dokonaniu zapłaty jeśli wybrana była forma płatności przy odbiorze). Wszelkie stwierdzone braki lub uszkodzenia, o ile są możliwe do stwierdzenia, powinny być zgłoszone i spisane na protokole, z zaznaczeniem uszkodzeń oraz sposobu zabezpieczenia przesyłki. Po spisaniu protokołu szkody konieczne jest złożenie reklamacji – jeżeli jest to możliwe, prosimy o kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia dalszych czynności (spisanie protokołu szkody jest czynnością dodatkową, nie nadaje biegu sprawie – w tym celu Sprzedający składa pisemną reklamację usługi u przewoźnika). Brak protokołu szkody nie ogranicza możliwości złożenia reklamacji z tytułu niewłaściwego wykonania usługi transportowej. Protokół może jednak okazać się istotnym dowodem w przypadku spornych kwestii przy rozpatrywaniu reklamacji przez przewoźnika.
5.15. W przypadku, gdy stan przesyłki budzi wątpliwości (np. uszkodzone opakowanie zewnętrzne bądź inne przesłanki mogące świadczyć o uszkodzeniu zawartości przesyłki) Klient może odmówić przyjęcia takiej przesyłki. Będziemy wdzięczni za niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o takiej sytuacji. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego wyjaśnienia sprawy i dostarczenia przesyłki w stanie nienaruszonym.
5.16. Odstąpienie konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość
5.16.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami) dokonujący zakupu Towaru Konsument który zawarł umowę na odległość może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od dnia wydania Towaru. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu podpisane oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku. Oświadczenie z podpisem Konsumenta może zostać wysłane w postaci skanu drogą elektroniczną na adres sklep@automacik.pl, lub w oryginale pocztą na adres Sprzedającego a także złożyć osobiście u Sprzedającego.
5.16.2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu, albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki ze zwracanym Towarem powinien zostać dołączony oryginał podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba że wcześniej takie oświadczenie zostało wysłane pocztą lub kurierem, albo złożone osobiście u Sprzedającego. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Kupującego.
5.16.3. Zwracany Towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał. W szczególności do Towaru powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty, a także dokument poświadczający zakup. Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie.
5.16.4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży:

 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych – po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • świadczenia usług rozpoczętego za zgodą Konsumenta przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (np. w przypadku produktów, w przypadku których przekroczono warunki zwykłego zarządu), lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

5.16.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru ma na celu usprawnić procedurę zwrotu, nie jest jednak jej warunkiem.
5.17. Reklamacje
5.17.1. Reklamacje Towaru zgłoszone przez Kupującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zm.) w zakresie niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży albo na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rozpatruje Sprzedający.
5.17.2. Reklamacje Kupującego zgłoszone na podstawie gwarancji jakości należy zgłosić za pośrednictwem Sprzedającego. Reklamacje te rozpatruje właściwy gwarant (wystawca karty gwarancyjnej). Warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do Towaru lub informacja znajdująca się na stronie internetowej gwaranta.
5.17.3. Towar, będący przedmiotem reklamacji należy dostarczyć do Sprzedającego, albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe. W przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty transportu są zwracane.
5.17.4. Dowód zakupu Towaru oraz ważna karta gwarancyjna (w przypadku reklamacji kierowanej do gwaranta za pośrednictwem Sprzedającego) są niezbędne do przyjęcia przez gwaranta lub Sprzedającego reklamacji do rozpatrzenia.
5.17.5. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedającego. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do wskazanego w reklamacji żądania Konsumenta w terminie czternastu dni uważa się, że uznał je za uzasadnione.
5.17.6. Termin i zasady rozpatrywania reklamacji Towaru zgłoszonej na podstawie gwarancji jakości określony jest w treści dokumentu gwarancyjnego.
5.17.7. Gwarancja jakości nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (w przypadku Umów Sprzedaży zawartych przez Konsumentów), albo rękojmi za wady (w przypadku innych Kupujących).
5.17.8. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji Towarów, zaleca się, aby Kupujący składając reklamację z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową wypełnił formularz reklamacji dostępny na podstronie „Reklamacje” Sklepu Internetowego i przesłał go Sprzedającemu w postaci skanu drogą elektroniczną lub pocztą (nie jest to warunek rozpatrywania reklamacji). Kupujący może także złożyć reklamację bezpośrednio u Sprzedającego.

6. Prawa i obowiązki usługodawcy

6.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.
6.2. Sklep Internetowy zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową.

7. Inne prawa i obowiązki użytkownika

7.1. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
7.2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
7.3. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
7.4. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać telefonicznie lub przesyłając stosowną wiadomość elektroniczną e-mail.
7.5. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:

 • naruszał Regulaminu,
 • podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 • naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich,
 • dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.


8. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.
8.2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 8.1. prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy.
8.3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca.
9.2. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
9.3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.
9.4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
9.5. Usługodawca udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.
9.6. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
9.7. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane pisemnie, telefonicznie albo bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

10. Prawa autorskie

10.1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
10.2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
12.3. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
10.4. Licencja, o której mowa w pkt. 9.2. ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.
10.5. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

11. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym.
11.2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
11.3. Regulamin nie ogranicza żadnych praw Użytkownika, Kupującego ani Konsumenta wynikających z przepisów prawa i nie powinien być w ten sposób interpretowany. Przepisy prawa są nadrzędne nad wszelkimi zapisami niniejszego regulaminu.
11.4. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
11.5. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

 • okoliczności Siły Wyższej,
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
 • zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.

11.5.1. Usługodawca powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Użytkownika. Użytkownicy i Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
11.5.2. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu. W tym celu Usługodawca zaleca utrwalenie postanowień Regulaminu np. poprzez ich zapisanie lub wydrukowanie.
11.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.Załączniki:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Ta strona korzysta z plików cookies. Informacje o plikach cookies używanych na naszej stronie znajdują się w polityce prywatności.
Poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej decydujesz, czy chcesz używać plików cookies czy nie. Wyłączenie plików cookies spowoduje nieprawidłowe działanie witryny.
Masz pytania? Wątpliwości? Skontaktuj się nami - jesteśmy do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku (10 00 - 18 00)
tel. 501 335 555  /  22 671 91 24 e-mail: sklep@automacik.pl